جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عساکر در لغت نامه دهخدا

ابن عساکر

[اِ نُ عَ کِ] (اِخ) ابواليمن امين الدين عبدالصمدبن عبدالوهاب، از نوادهء ابن عساکر ابوالقاسم علي بن حسن. او را تأليفاتي در فقه و حديث بوده و منشآت بليغه داشته است. مولد به 614 ه .ق . و وفات 687 است.

کلمات مشابه