جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عریف در لغت نامه دهخدا

ابن عریف

[اِ نُ عَ] (اِخ) رجوع به حسن بن وليدبن نصر... شود.

کلمات مشابه