جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عربی در لغت نامه دهخدا

ابن عربی

[اِ نُ عَ رَ] (اِخ) ابوبکر محيي الدين محمد بن علي حاتمي طائي اندلسي. يکي از اعاظم حکماي صوفيه. مولد او در سال 560 ه .ق . بمرسيه. در هشت سالگي با کسان خويش باشبيليه رفته و مقدمات علم در آنجا فراگرفته و سپس نزد دانشمندان بزرگ محل مانند ابن بشکوال و جز او به تکميل معلومات خود پرداخته و به سال 590 بتونس و در 598 بمشرق سفر کرده و بدانجا متوطن شده و در همين سال توفيق زيارت خانهء خدا يافته و دو بار يکي بسنهء 601 و ديگري در 608 به بغداد مسافرت و مدتي کوتاه در آنجا بوده و در سال 611 نوبت دوم حج گذارده و سال بعد بحلب و پس از آن بموصل و آسيه الصغري شده و در همه جا سلاطين و امراء عصر مقدم او را عزيز داشته و رواتب و صلات بدو داده اند و او بفقرا بخشيده است. و در دمشق به سال 638 درگذشته است. قبر او در دامنهء جبل قاسيون هم اکنون برجا و مشهور است. چندي ارباب تعصب آنجا را مزبله کردند و چون سلطان سليم عثماني شام را بگشود امر بتنظيف و تعمير آن کرد. لقب شيخ بمغرب ابن سراقه و در مشرق به الشيخ الاکبر معروف است. محيي الدين را کتب بسياري است نزديک دويست جلد که هنوز يکي از مراجع اصحاب طريقت و دانشمندان ديگر است، از آنجمله: کتاب فتوحات مکيه. کتاب فصوص الحکم. کتاب تاج الرسائل و منهاج الوسائل. کتاب العظمه. کتاب السبعه. کتاب حليه الابدال. کتاب محاضرات الابرار. کتاب التدبيرات الالهيه. کتاب مفاتيح الغيب. کتاب التجليات. کتاب الخلوه. کتاب المدخل الي معرفه الاسماء. کتاب النقباء. کتاب عقيده اهل السنه. کتاب المقنع في ايضاح السهل الممتنع. کتاب الهويه و الاحديه. کتاب الاتحادالعشقي. کتاب الجلاله. کتاب الازل. کتاب عنقاء مغرب. کتاب ختم الاولياء. کتاب شمس المغرب. کتاب الشواهد. کتاب مناصحه النفس. کتاب اليقين. مشکوه الانوار فيما روي عن الله عز و جل من الاخبار. کتاب الاجوبه. قاموسي در اصطلاحات تصوف. الامرالمحکم. تحفه السَّفَره الي حضره البرره. مجموع الرسائل الالهيه و جز آن. و بعض کتب را نيز بغلط بدو نسبت کرده اند از قبيل تفسير قرآن که از عبدالرزاق کاشي است. ابن عربي را اشعاري صوفيانه نيز بوده که گرد کرده و بطبع رسانده اند. فقها و علماي ظاهر چه در زمان او و چه پس از او هميشه ابن عربي را بمذهب حلول و اتحاد متهم کرده اند و نيز عقيدهء او بوحدت وجود و دعاوي او در مکاشفات غريبه اهل شرع را برخلاف او برانگيخته است و با اينهمه بعض از علما و فقهاي عصر او و جز آن عصر مانند عبدالرزاق کاشي و سيوطي و فيروزآبادي در تعديل و تزکيه و تصحيح عقايد او کوشيده اند. رجوع به جزء اخير ترجمهء ابن العربي ابوبکر شود.

کلمات مشابه