جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتا و اوتا در لغت نامه دهخدا

آتا و اوتا

[وُ او] (اِ مرکب، از اتباع) در تداول عامه، همگي از بزرگ و کوچک، و گاه گويند آتا و اوتا بلند و کوتا؛ يعني بلند و کوتاه.

کلمات مشابه