جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبادهء اقلید در لغت نامه دهخدا

آبادهء اقلید

[دَ يِ اِ] (اِخ) بخشي از شهرستان آباده است و آن را به مناسبت يکي از قراي آن که اقليد نام دارد آبادهء اقليد خوانند تا از آبادهء طشک ممتاز باشد. اين بخش از طرف شمال و مشرق به ابرقوه (ابرکوه) و توابع اصفهان و از جنوب بقونقري و از مغرب بچهاردانگه و شش ناحيه پيوستگي دارد، طول آن 144 هزار و عرض آن 15 هزار گز و مشتمل بر سي واند قريه يا ديه آباد است. هواي آن مايل بسردي و جمعيت آن 40000 تن و مرکز آن شهر آباده است.

کلمات مشابه