جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدالعزیز در لغت نامه دهخدا

ابن عبدالعزیز

[اِ نُ عَ دِلْ عَ] (اِخ)ابوحفص عمر بن عبدالعزيزبن مروان بن حکم. هشتمين خليفهء اموي. رجوع به عمر بن عبدالعزيز شود :
يکي از بزرگان اهل تميز
حکايت کند زابن عبدالعزيز.سعدي.

کلمات مشابه