جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدالظاهر در لغت نامه دهخدا

ابن عبدالظاهر

[اِ نُ عَ دِظْ ظا هِ] (اِخ)محيي الدين ابوالفضل عبدالله بن رشيدبن ابومحمد عبدالظاهربن نشوان. کاتب ملک ظاهر بيبروس و منصور قلاون و اشرف خليل، از مماليک بحري بود. مولد او در 620 ه .ق . و وفات به 692 بوده است. از کتب اوست: الروضه البهيه الزاهره في خطط المعزيه و القاهره. سيره السلطان ملک ظاهر. الالطاف الخفيه در تاريخ مصر و تاريخ قلاون و کتابي به نام تمائم الحمائم در وصف کبوتران نامه بر.

کلمات مشابه