جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عبدالحکم در لغت نامه دهخدا

ابن عبدالحکم

[اِ نُ عَ دِلْ حَ کَ] (اِخ)ابومحمد عبدالله. فقيه مصري مالکي. او از خود مالک موطأ را استماع کرده و مردي توانگر بوده، هنگامي که شافعي به مصر رفت عبدالله هزار دينار بدو بخشيد و از سه تن ديگر از موسرين محل نيز دوهزار دينار بستد و بشافعي داد. مولد او 150 يا 155 ه .ق . و وفات 241.

کلمات مشابه