جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عباد در لغت نامه دهخدا

ابن عباد

[اِ نُ عَبْ با] (اِخ) ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن عبدالله حميري (733-792 ه .ق .). فقيه شاعر صوفي اندلسي. مولد او بشهر رنده. چندي بفاس و تلمسان رفت و در آنجا به تکميل فقه و ادب پرداخت و سپس پانزده سال مقام خطيبي مسجد قيروان داشت. او راست: کتاب غياث المواهب العليه في شرح الحکم العطائيه.

کلمات مشابه