جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ظافر ازدی در لغت نامه دهخدا

ابن ظافر ازدی

[اِ نُ فِ رِ اَ] (اِخ)جمال الدين علي بن ظافر وزير ازدي. در ادب و تاريخ و اخبار ملوک بارع بود. در مدرسه مالکيهء مصر تدريس ميکرد و وکالت بيت المال داشت. از مؤلَّفات اوست: الدول المنقطعه در چهار جلد تا سال 622 ه .ق . ديگر تاريخ الساجيه و کتاب بدايع البدايه و آن در مصر به طبع رسيده . وفات 623.

کلمات مشابه