جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طریف در لغت نامه دهخدا

ابن طریف

[اِ نُ طَ] (اِخ) صاحب کتاب افعال.

کلمات مشابه