جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طراری در لغت نامه دهخدا

ابن طراری

[اِ نُ طَ را را] (اِخ) قاضي ابوالفرج معافي بن زکريابن يحيي جريري نهرواني. متفنن در علوم کثيره. مدتي قضاء بغداد داشت و در ادب شاگرد نفطويه بود و از روات حديث بسيار شنود و شعر نيکو ميگفت. در مذهب پيرو محمد بن جرير طبري بود که پنجمْ مذهب اهل سنت است. مولد او به سال 303 يا 305 ه .ق . و در 390 درگذشته است.

کلمات مشابه