جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طبق در لغت نامه دهخدا

ابن طبق

[اِ نُ طَ بَ] (ع اِ مرکب)ماريست زرد.

کلمات مشابه