جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپیون در لغت نامه دهخدا

آپیون

[آپْ] (از يوناني، اِ) (از يونانيِ اُپيُن(1)) اَپيون. هَپيون. اَفيون. ترياک به استعمال امروز :
تلخي و شرينيش آميخته ست
کس نخورد نوش و شکر به آپيون.رودکي.
(1) - Opion.

کلمات مشابه