جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طاهر در لغت نامه دهخدا

ابن طاهر

[اِ نُ هِ] (از ع، اِ مرکب)ابن طايِر. در بعض لغت نامه ها اين دو کلمه را به معني کبک يا تيهو و دُرّاج گفته اند، و ظاهراً ابن طاهر و ابن طاير مصحف ابن طامر و کبک مصحف کيک باشد و تيهو و شراج تفسيري است مصنوع کاتب که از اين دو تصحيف ناشي شده است. رجوع به ابن طامر شود.

کلمات مشابه