جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن طاب در لغت نامه دهخدا

ابن طاب

[اِ نُ] (ع اِ مرکب) جنسي از خرما. (مهذب الاسماء). نوعي از رطب بغايت نيکو.

کلمات مشابه