جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن صول در لغت نامه دهخدا

ابن صول

[اِ نُ] (اِخ) ابوالفضل عمر بن مسعده وزير، مأمون بواسطهء دها و تدبير نزد خليفه مکانتي داشته و عموزادهء صولي ابراهيم بن عباس شاعر مشهور است و در سال 217 ه .ق . بشهر اذنه درگذشته است.

کلمات مشابه