جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن صعده در لغت نامه دهخدا

ابن صعده

[اِ نُ صَ دَ] (ع اِ مرکب) حمار وحشي. گور. گورخر. حمارالوحش. خر وحشي. فَرا. سُکَين.

کلمات مشابه