جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شینا در لغت نامه دهخدا

ابن شینا

[اِ نُ] (اِخ) الياس. از علماي سرياني. او راست کتابي در صرف زبان سرياني و بعض اشعار نيز بدان زبان دارد. و به سال 1056 ه .ق . درگذشته. ديوان اوکنزالثمين در شهر روم به طبع رسيده است.

کلمات مشابه