جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شیرویه در لغت نامه دهخدا

ابن شیرویه

[اِ نُ رو يَ] (اِخ) ابومنصور اسپهبد دوست بن محمد ديلمي. از مشاهير ادباء. او در آغاز مذهب شيعه داشت و سبّ صحابه روا ميشمرد و سپس از آن مذهب بازآمد. وفات او به سال 469 ه .ق . بوده است و قطعهء ذيل از اوست:
يا طالب التزويج انک بالذي
تبغيه مني جاهل، معذور
هل ابصرت عيناک صاحب زوجه
الا حزيناً ما لديه سرور.

کلمات مشابه