جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شاهین در لغت نامه دهخدا

ابن شاهین

[اِ نُ] (اِخ) غرس الدين خليل بن شاهين طاهري (813-872 ه .ق .). او راست: کتاب زبده کشف الممالک و بيان الطرق و المسالک و اين کتاب در پاريس به طبع رسيده . وي چندي حاکم اسکندريه و در سال 840 اميرحاج بوده و نيز مناصب ديگر داشته است.

کلمات مشابه