جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبید در لغت نامه دهخدا

آبید

(اِ) شراره و سرشک آتش را گويند. در مؤيدالفضلاء بجاي حرف آخر راي قرشت و در جاي ديگر زاي فارسي نوشته اند و بجاي حرف ثالث (ب) ياء حطي. (برهان). و در برهان، ابيز بهمزهء مفتوحه بر وزن تميز و آييژ نيز به همين معني ضبط شده است، و در بعض فرهنگهاسرشک، آب چشم، اشک و دمع نيز نوشته اند. و ظاهراً معني اخير اشتباه و خلطي است ناشي از کلمهء سرشک آتش معني اولي آبيد.

کلمات مشابه