جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبهی در لغت نامه دهخدا

آبهی

[بِ] (اِخ) نام رود آمو يعني جيحون :
همان گاه نزديک دريا رسيد
يکي ژرف درياي بن ناپديد
به وَستا درون نام او آبهي
که قعرش نبوده ست هرگز تهي.
زراتشت بهرام.

کلمات مشابه