جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب هندوانه در لغت نامه دهخدا

آب هندوانه

[بِ هِ دِ نَ / نِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آبي که از فشردن مغز هندوانه حاصل کنند.

کلمات مشابه