جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبوند در لغت نامه دهخدا

آبوند

[وَ] (اِ مرکب) ظرف آب، و ظاهراً آوند مخفف اين کلمه است.

کلمات مشابه