جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبنوسی در لغت نامه دهخدا

آبنوسی

(ص نسبي) از آبنوس. برنگ آبنوس. سياه. تيره. اغبر. و آبنوسي شاخ را بمعني سورناي و شهناي آورده اند :
آن آبنوسي شاخ بين مار شکم سوراخ بين
افسونگر گستاخ بين لب بر لب يار آمده.
خاقاني.

کلمات مشابه