جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نمک در لغت نامه دهخدا

آب نمک

[بِ نَ مَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آب آميخته با نمک که در آن ماهي و پاره اي گوشتها و بعض حبوب و بُقول را از فساد و تباهي نگاه دارند، و آن را نمکاب نيز گويند.

کلمات مشابه