جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آباد جای در لغت نامه دهخدا

آباد جای

(اِ مرکب) آباد بوم. آبادي :
بپرسيد از آن سرشبان راه شاه
کز ايدر کجا يابم آرامگاه
چنين داد پاسخ که آباد جاي
نيابي مگر باشدت رهنماي.فردوسي.

کلمات مشابه