جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ندیده در لغت نامه دهخدا

آب ندیده

[نَ دي دَ / دِ] (ن مف مرکب)جامه يا سفال و مانند آن که هيچگاه شسته نشده و آب بدان نرسيده باشد: کوزهء آب نديده. کرباس آب نديده.

کلمات مشابه