جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ندیدگی در لغت نامه دهخدا

آب ندیدگی

[نَ دي دَ / دِ] (حامص مرکب) کيفيت و حالت چيز آب نديده مانندهء کرباس و سفال.

کلمات مشابه