جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نبات در لغت نامه دهخدا

آب نبات

[بِ نَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) قسمي حلوا و شيريني :
چه شيوه ميکند آب نبات با دل ما
که بر طبقچهء شمشاد و کاسهء حلبي است.
بسحاق اطعمه.

کلمات مشابه