جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبنایخ در لغت نامه دهخدا

آبنایخ

(1) [] (اِخ) لقب قطلغ بن پهلوان، از امراي دولت سلجوقيه. و او در زمان خوارزمشاه اميرالامراء و در حملهء مغول امير بخارا بوده است، پس از استيلاي مغول بر بخارا بخراسان و از آنجا به ري رفت و بپسر خوارزمشاه تيرشاه(2) التجا برد و تا پايان زندگي بدانجا بود.
(1) - اين نام در تواريخ فارسي بشکلهاي مختلف از قبيل ايتاخ، انيانج و جز آن نوشته شده است.
(2) - ن ل: پيرشاه.

کلمات مشابه