جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مقطر در لغت نامه دهخدا

آب مقطر

[بِ مُ قَطْ طَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب حاصل کرده از بخار. آبي که با قرع و انبيق تصفيه شده باشد.

کلمات مشابه