جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مطلق در لغت نامه دهخدا

آب مطلق

[بِ مُ لَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) رجوع بمطلق شود.

کلمات مشابه