جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مضاف در لغت نامه دهخدا

آب مضاف

[بِ مُ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) رجوع بمضاف شود.

کلمات مشابه