جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مژه در لغت نامه دهخدا

آب مژه

[بِ مُ ژَ / ژِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) اشک :
من شسته(1) به نظاره و انگشت همي گز
وآب مژه بگشاده و غلطان شده چون گوز.
سوزني.
(1) - شسته [ شِ / شَ تَ / تِ ]؛ مخفف نشسته.

کلمات مشابه