جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مژگان در لغت نامه دهخدا

آب مژگان

[بِ مُ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) اشک:
ببدرود کردن رخ هر کسي
ببوسيد با آب مژگان بسي.فردوسي.

کلمات مشابه