جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مروارید در لغت نامه دهخدا

آب مروارید

[بِ مُرْ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) نام بيماريي در چشم که از کدورت زجاجيه يا پرده هاي آن حاصل شود و موجب عماي تام يا ناقص گردد. و آن را آب سپيد و آب سفيد نيز گويند. و در برهان «تمر» را بدين معني آورده است.

کلمات مشابه