جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مرغان در لغت نامه دهخدا

آب مرغان

[بِ مُ] (اِخ) نام تفرج گاهي به نزديکي شيراز که مردمان در ماه رجب هر سه شنبه بدانجا روند :
ديگر نروم به آب مرغان
ديگر نخورم کباب مرغان.؟ (از آنندراج).
|| نام چشمه اي است در قهستان و سميرم فارس و گويند هر جاي که ملخ فرود آيد چون آب اين چشمه بدانجا برند سار يعني مرغ ملخ خوار از پي آب رود و ملخ فرود آمده را بخورد و تباه کند. و آن را آب سار نيز گويند.

کلمات مشابه