جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مرده در لغت نامه دهخدا

آب مرده

[بِ مُ دَ / دِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب راکد.

کلمات مشابه