جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ماهی نمکسود در لغت نامه دهخدا

آب ماهی نمکسود

[بِ يِ نَ مَ](ترکيب اضافي، اِ مرکب) ماءالنون. (تحفه).

کلمات مشابه