جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبله نشان شدن در لغت نامه دهخدا

آبله نشان شدن

[بِ لَ / لِ نِ شُ دَ](مص مرکب) نشان آبله و مانند آن بر بشره پيدا آمدن. مجدر شدن.

کلمات مشابه