جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبله نشان در لغت نامه دهخدا

آبله نشان

[بِ لَ / لِ نِ] (ص مرکب) آنکه فرورفتگي ها از اثر آبله بر بشره دارد. آبله دار. مجدر: سلطان سنجر گندم گون آبله نشان بود. (راحه الصدور راوندي).

کلمات مشابه