جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبله مرغان در لغت نامه دهخدا

آبله مرغان

[بِ لَ / لِ مُ] (اِ مرکب)بيماريي است عفن و ساري مخصوص اطفال و علامت آن بروز دانه هاي آبداري است در بشره و بيش از چند روز نپايد.

کلمات مشابه