جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبله گون در لغت نامه دهخدا

آبله گون

[بِ لَ / لِ] (ص مرکب) چون آبله، و در بيت ذيل :
دوش که اين گِردگَرد گنبد مينا
آبله گون شد چو چهر من ز ثريا.قاآني.
ظاهراً غلط آمده است، چه گون در آخر کلمه چنانکه گونه به معني رنگ و لون و فام و نيز مانند و شبه و سان و روش مي آيد و بس و بمعني دارا و دارنده در جايي ديده نشده است.

کلمات مشابه