جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبلهء گاوی در لغت نامه دهخدا

آبلهء گاوی

[بِ لَ / لِ يِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آبله اي است که بيشتر روي پستانهاي گاو ميزند که از ترشح دانه هاي آن مايهء آبله براي انسان تهيه مي کنند. (از فرهنگ فارسي معين).

کلمات مشابه