جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبلهء چشم در لغت نامه دهخدا

آبلهء چشم

[بِ لَ / لِ يِ چَ / چِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) دانهء سفيد يا سرخي که بر ظاهر چشم پديد آيد و در تداول عامه آن را تورک گويند.

کلمات مشابه