جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبله برآوردن در لغت نامه دهخدا

آبله برآوردن

[بِ لَ / لِ بَ وَ دَ] (مص مرکب) انتبار. تنفط.

کلمات مشابه