جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب لنبه کردن در لغت نامه دهخدا

آب لنبه کردن

[لَمْ بَ / بِ کَ دَ] (مص مرکب) فشردن ميوهء چون نار و جدا کردن آب آن از دانه در پوست خود.

کلمات مشابه