جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگینه فروش در لغت نامه دهخدا

آبگینه فروش

[نَ / نِ فُ] (نف مرکب)فروشندهء آبگينه :
شرم آيد از بضاعت بي قيمتم وليک
در شهر آبگينه فروش است و جوهري.
سعدي.

کلمات مشابه